โฮสบอทด้วยตัวเอง

คู่มือวิธีการโฮสบอทตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบอทเพลง จัดการห้อง

กดชื่อบอทนั้น ๆ เพื่อดูวิธีการโฮสด้วยตัวเอง

บอท

ประเภทบอท

ระดับความยาก

JMusicBot

บอทเพลง

พื้นฐาน

Bastion

จัดการห้อง

พื้นฐาน

ดิสคอร์ดหลายบาท สามารถเข้ามาสอบถามวิธีการโฮสได้ หากไม่เข้าใจในขั้นตอนใด

https://www.manybahtpage.com/discord